đầu tư định cư Malta

Quốc tịch Malta

Tư vấn kín:

mua quyền công dân Malta

Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi hỗ trợ các cá nhân hội đủ điều kiện có được quốc tịch Châu Âu thông qua Chương trình Nhà đầu tư Cá nhân của Malta!

Các Dịch vụ của Chúng tôi

Xin Quốc tịch Malta - với tư cách là một Người được Công nhận cho Chương trình Nhà đầu tư Cá nhân của Malta, Tiến sĩ Anton Tabone có thể hỗ trợ khách hàng quốc tế có được quốc tịch Malta thông qua đầu tư.

Thành lập Công ty ở Malta - thành lập cũng như quản trị các công ty ở Malta.

Chuyển đổi Công ty ở Malta - chuyển đổi các công ty nước ngoài đến Malta.

Xin phép Cư trú ở Malta - với tư cách là Người được Ủy thác Đăng ký được Cấp phép đã được Cơ quan Thuế Malta chấp thuận, Tiến sĩ Tabone có thể giúp các khách hàng quốc tế có được tư cách thường trú nhân ở Malta.

Lập Kế hoạch và Quản lý Thuế Quốc tế - lập kế hoạch và quản lý thuế chiến lược thông qua các cơ hội ở Malta.

Thành lập Quỹ ủy thác ở Malta - thành lập và quản lý các quỹ ủy thác ở Malta.

Đăng ký Du thuyền ở Malta - lập kế hoạch thuế GTGT cho các du thuyền ở Châu Âu, đăng ký tàu thuyền mang cờ Malta.

Lập kế hoạch và Quản lý Gia sản - Các Dịch vụ Tài chính ở Malta.

Các Dịch vụ Tư vấn Kinh doanh ở Malta - có chức năng liên lạc với Doanh nghiệp của Malta, các Khu Công nghiệp của Malta, Bộ Kinh tế và Đầu tư, Cơ quan Quản lý Dịch vụ Tài chính của Malta, nhiều Ngân hàng của Malta, Cơ quan Quản lý Kế hoạch và Môi trường của Malta, Tổng công ty Đào tạo và Việc làm của Malta, Cơ quan Quản lý Du lịch của Malta cũng như Cơ quan Hải quan của Malta, Tiến sĩ Tabone có thể hỗ trợ các khách hàng quốc tế thiết lập các hoạt động ở Malta và Gozo.

Liên hệ

Tất cả các thông tin được xử lý với mức độ bảo mật cao nhất có thể ngay khi chúng tôi nhận được!